Ulje marramendëse këtë fundvit! Deri në -80%!!

Llogaria ime

Kushtet dhe termat e përgjithshme

Informacion ligjor – Kushtet dhe termat e përgjithshme të përdorimit të platformës për blerësit dhe shitësit

Përmbajtja:

Detajet e kompanisë sonë

Regjistrimi dhe llogaria

Kushtet e shitjes

Kthimet dhe rimbursimet

Pagesat

Rregullat për përmbajtjen tuaj

Të drejtat tona për të përdorur përmbajtjen tuaj

Përdorimi i faqes së internetit

E drejta e autorit dhe markat tregtare

Privatësia e të dhënave

Roli i mono.al si platformë

Kufizimet dhe përjashtimet e përgjegjësisë

Shkelje të këtyre termave dhe kushteve të përgjithshme

Marrëveshja e plotë

Hierarkia

Ndryshimet

Ndarshmëria

Ligji dhe juridiksioni

Detajet e kompanisë sonë

Detajet e kompanisë sonë

1.1. (“Mono Albania” ose “ne”) operon një platformë e-commerce të përbërë nga një faqe interneti (mono.al – “platforma/faqja e internetit”), së bashku me mbështetjen logjistike, për shitjen dhe blerjen e produkteve të konsumit në Republikën e Shqipërisë (“territori”).

1.2. Këto terma dhe kushte të përgjithshme do të zbatohen për blerësit dhe shitësit në platformë dhe do të rregullojnë përdorimin tuaj të faqes së internetit dhe shërbimeve të lidhura me të.

1.3. Duke përdorur platformën tonë, ju i pranoni plotësisht këto terma dhe kushte të përgjithshme. Nëse nuk jeni dakord me këto terma dhe kushte të përgjithshme ose ndonjë pjesë të këtyre termave dhe kushteve të përgjithshme, nuk duhet të përdorni platformën tonë.

1.4. Nëse përdorni patformën tonë në emër të një biznesi ose një projekti tjetër organizativ, atëherë ju:

1.4.1. konfirmoni që keni marrë autoritetin e nevojshëm për të rënë dakord me këto terma dhe kushte të përgjithshme;

1.4.2. të prezantoni si veten, ashtu edhe personin, kompaninë ose personin tjetër juridik që operon biznesin ose projektin organizativ, me këto terma dhe kushte të përgjithshme; dhe

1.4.3. bini dakord që “ju” në këto terma dhe kushte të përgjithshme do t’i referohet përdoruesit individual dhe personit, kompanisë ose subjektit juridik përkatës, përveç rasteve kur konteksti kërkon ndryshe.

Regjistrimi dhe llogaria

2.1. Ju nuk mund të regjistroheni në platformën tonë nëse jeni nën 18 vjeç (duke përdorur platformën tonë ose duke rënë dakord me këto terma dhe kushte të përgjithshme, ju garantoni dhe na tregoni se jeni të paktën 18 vjeç).

2.2. Ju mund të regjistroheni për një llogari në tregun tonë duke plotësuar dhe dorëzuar formularin e regjistrimit në faqen tonë të internetit.

2.3. Ju garantoni që të gjitha informacionet e dhëna në formularin e regjistrimit janë të plota dhe të sakta.

2.4. Nëse regjistroheni për një llogari në faqen tonë, do t’ju kërkohet të jepni një adresë emaili/ID të përdoruesit dhe fjalëkalimin dhe ju pranoni:

2.4.1. të mbani fjalëkalimin tuaj konfidencial;

2.4.2. të na njoftoni me shkrim menjëherë (duke përdorur të dhënat tona të kontaktit të dhëna në seksionin 19) nëse viheni në dijeni për ndonjë rrjedhje të fjalëkalimit tuaj; dhe

2.4.3. Jini përgjegjës për çdo aktivitet në platformën tonë që rrjedh nga faji juaj për të mbajtur fjalëkalimin tuaj konfidencial dhe që ju mund të mbani përgjegjësi për çdo humbje që rrjedh nga një gabim i tillë.

2.5. Llogaria juaj do të përdoret ekskluzivisht nga ju dhe nuk do ta transferoni llogarinë tuaj te asnjë palë e tretë. Nëse autorizoni ndonjë palë të tretë për të menaxhuar llogarinë tuaj në emrin tuaj, kjo do të jetë në riskun tuaj.

2.6. Ne mund të pezullojmë ose anulojmë llogarinë tuaj dhe/ose të modifikojmë detajet e llogarisë suaj, në çdo kohë sipas gjykimit tonë dhe pa njoftim ose shpjegim, me kusht që nëse anulojmë ndonjë produkt ose shërbim për të cilin keni paguar, por nuk keni marrë, dhe nuk keni shkelur këto terma dhe kushte të përgjithshme, t’ju rimbursojmë.

2.7. Ju mund të anuloni llogarinë tuaj në platformën tonë duke na kontaktuar siç parashikohet në seksionin 19.

Kushtet e shitjes

3.1. Ju pranoni dhe bini dakord që:

3.1.1. platforma ofron një vendndodhje në internet për shitësit që të shesin dhe blerësit për të blerë produkte;

3.1.2. Mono Albania është vetëm një palë lidhëse midis shitësit dhe blerësit, nuk shet produktet e saj dhe nuk mban përgjegjësi për cilësinë e produkteve; dhe

3.1.3. një detyrim për shitjen dhe blerjen e një produkti do të hyjë në fuqi midis blerësit dhe shitësit, dhe palët (shitësi dhe blerësi) angazhohen për blerjen ose shitjen e produktit ose produkteve përkatëse, me konfirmimin e blerësit për blerjen nëpërmjet platformës.

3.2. Përveç këtyre termave dhe kushteve të përgjithshme, bizneset mund të rregullojnë kontratën për shitje dhe blerje midis blerësit dhe shitësit nëpërmjet kushteve të tyrë nëse i publikojnë në platformë. Pavarësisht nga kjo, dispozitat e mëposhtme do të përfshihen në kontratën e shitblerjes ndërmjet blerësit dhe shitësit:

3.2.1. çmimi për një produkt do të jetë siç thuhet në listimin përkatës të produktit;

3.2.2. çmimi për produktin duhet të përfshijë të gjitha taksat, tarifat e paketimit, tarifat e dorëzimit dhe tarifa të tjera, si edhe të jetë në përputhje me ligjet në fuqi;

3.2.3. produktet duhet të jenë të një cilësie të kënaqshme, të përshtatshme dhe të sigurta për çdo qëllim të specifikuar dhe në përputhje në të gjitha aspektet materiale me listën e produkteve dhe çdo përshkrim tjetër të produkteve të furnizuara ose të vëna në dispozicion nga shitësi për blerësin; dhe

3.2.4. shitësi garanton që është pronari i vetëm ligjor i produkteve, dhe se produktet nuk i nënshtrohen asnjë të drejte ose kufizimi nga palë të treta, duke përfshirë edhe të drejtat e pronësisë intelektuale të palëve të treta.

Kthimet dhe rimbursimet

4.1. Procesi i kthimit të produkteve nga blerësit dhe pranimi i produkteve të kthyera nga shitësit do të menaxhohet nga vetë palët, sipas marrëveshjes. Pranimi i kthimeve do të jetë në varësi të pajtueshmërisë me ligjet në fuqi të territorit.

4.2. Rimbursimet në lidhje me produktet e kthyera do të menaxhohen nga vetë shitësit. Rregullat për rimbursimet do të ushtrohen sipas gjykimit të shitësit, duke iu nënshtruar ligjeve në fuqi të territorit.

Pagesat

5.1. Blerësit duhet t’i kryejnë pagesat vetëm me para në dorë, në momentin e dorëzimit të produktit ose produkteve nga ana e shitësit.

5.2. Shitësit duhet t’i kryejnë pagesat ndaj Mono Albania nëpërmjet transfertës bankare në llogarinë e pronarit të platformës.

Rregullat për përmbajtjen tuaj

6.1. Në këto terma dhe kushte të përgjithshme, “përmbajtja juaj” do të thotë:

6.1.1. të gjitha veprat dhe materialet (duke përfshirë, por pa u kufizuar për tekstin, grafikën, imazhet, materialin audio, materialin video, materialin audio-vizual, skriptet, softuerin dhe skedarët) që dorëzoni tek ne ose te platforma jonë për ruajtje ose publikim, përpunim ose transmetim të mëtejshëm ; dhe

6.1.2. të gjitha komunikimet në platformë, duke përfshirë rishikimet e produkteve, komentet dhe vlerësimet.

6.2. Përmbajtja juaj duhet të jetë e saktë, e plotë dhe e vërtetë.

6.3. Përmbajtja juaj duhet të jetë e përshtatshme, civile dhe në përputhje me standardet e mirësjelljes dhe sjelljes së pranuar përgjithësisht në internet dhe nuk duhet:

6.3.1. të jetë fyese, e turpshme, e pahijshme, pornografike, e shthurur ose seksualisht eksplicite;

6.3.2. të përmbajë urrejtje racore, fetare ose diskriminim;

6.3.3. të jetë mashtrues, kërcënues, abuziv, ngacmues, antisocial ose diskriminues;

6.3.4. të shkaktojë bezdi, shqetësim ose ankth të panevojshëm për çdo person; ose

6.3.5. përbëjë spam.

6.4. Përmbajtja juaj nuk duhet të jetë e paligjshme, të cenojë të drejtat ligjore të çdo personi ose të jetë në gjendje të shkaktojë veprime ligjore kundër çdo personi (në çdo rast në çdo juridiksion dhe sipas çdo ligji në fuqi). Përmbajtja juaj nuk duhet të cenojë ose shkelë:

6.4.1. asnjë të drejtë autori, të drejtë morale, të drejtë të bazës së të dhënave, të drejtë marke tregtare, të drejtë dizajni ose të drejtë tjetër të pronësisë intelektuale;

6.4.2. asnjë të drejtë privatësie ose të drejtë sipas legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave;

6.5. Ju nuk duhet të përdorni platformën tonë për të shpërndarë linke të ndonjë faqeje tjetër interneti që përbëhet ose përmban material që, nëse do të postohej në platformën tonë, do të shkelte dispozitat e këtyre termave dhe kushteve të përgjithshme.

6.6. Ju nuk duhet të hyni në një transaksion duke kontaktuar një përdorues tjetër për të blerë ose shitur një artikull të listuar në platformë jashtë faqes së internetit.

6.7. Ju pranoni se të gjithë përdoruesit e platformës janë vetë përgjegjës për ndërveprimet me përdoruesit e tjerë dhe duhet të tregoni kujdes dhe gjykim të mirë në komunikimin tuaj me përdoruesit. Ju nuk duhet t’u dërgoni atyre informacione personale, përfshirë detaje të kartës së kreditit.

6.8. Ne mund të shqyrtojmë periodikisht përmbajtjen tuaj dhe kemi të drejtën për të hequr çdo përmbajtje sipas gjykimit tonë për çfarëdo arsye.

6.9. Nëse vëreni ndonjë material ose aktivitet të paligjshëm në platformën tonë, ose ndonjë material ose aktivitet që shkel këto terma dhe kushte të përgjithshme, mund të na informoni duke na kontaktuar siç parashikohet në seksionin 19.

Të drejtat tona për të përdorur përmbajtjen tuaj

7.1. Ju na jepni leje për të përdorur, riprodhuar, ruajtur, përshtatur, botuar, përkthyer dhe shpërndarë përmbajtjen tuaj nëpër kanalet tona të marketingut dhe çdo media ekzistuese ose të ardhshme, pa pagesë.

7.2.Nëse ju shkelni rregullat tona për përmbajtjen në çfarëdo mënyre, ose nëse dyshojmë në mënyrë të arsyeshme se keni shkelur rregullat tona për përmbajtjen, ne mund të fshijmë, anulojmë ose modifikojmë një ose të gjitha përmbajtjen.

Përdorimi i faqes së internetit

8.1. Në seksionin 8, fjalët “platformë” dhe “faqe interneti” do të përdoren në mënyrë të ndërsjellë për t’iu referuar faqeve të internetit dhe aplikacioneve të Mono Albania dhe mono.al.

8.2. Ju mund të:

8.2.1. shikoni faqet nga faqja jonë e internetit në një shfletues uebi;

8.2.2. printoni faqe nga faqja jonë e internetit për përdorimin tuaj personal dhe jokomercial, me kusht që një printim i tillë të mos jetë sistematik ose i tepruar;

8.2.3. përdorni shërbimet tona për shitjen dhe blerjen e produkteve, me anë të një shfletuesi uebi, duke iu nënshtruar dispozitave të tjera të këtyre termave dhe kushteve të përgjithshme.

8.3. Përveç rasteve kur lejohet shprehimisht nga seksioni 8.2 ose dispozitat e tjera të këtyre termave dhe kushteve të përgjithshme, ju nuk duhet të shkarkoni asnjë material nga faqja jonë e internetit ose të ruani ndonjë material të tillë në kompjuterin ose celularin tuaj.

8.4. Ju mund të përdorni faqen tonë të internetit vetëm për qëllimet tuaja personale dhe të biznesit në lidhje me shitjen ose blerjen e produkteve në platformë.

8.5. Përveç rasteve kur lejohet shprehimisht nga këto terma dhe kushte të përgjithshme, ju nuk duhet të modifikoni ose ndryshoni asnjë material në faqen tonë të internetit.

8.6. Ne rezervojmë të drejtën të pezullojmë ose kufizojmë aksesin në faqen tonë të internetit, në disa zona të faqes sonë të internetit dhe/ose në funksionalitetin e faqes sonë të internetit. Ne, për shembull, mund të pezullojmë aksesin në faqen e internetit gjatë mirëmbajtjes së serverit ose kur përditësojmë faqen e internetit. Ju nuk duhet të anashkaloni, ose të përpiqeni të anashkaloni, asnjë masë kufizimi të aksesit në faqen e internetit.

8.7. Ju nuk duhet:

8.7.1. të përdorni faqen tonë të internetit në çfarëdo mënyre ose të ndërmerrni ndonjë veprim që shkakton, ose mund të shkaktojë, dëmtim të faqes së internetit ose dëmtim të performancës, disponueshmërisë, aksesit, integritetit ose sigurisë së faqes në internet;

8.7.2. të përdorni faqen tonë të internetit në çdo mënyrë që është joetike, e paligjshme, mashtruese ose e dëmshme, ose në lidhje me ndonjë qëllim ose aktivitet të paligjshëm, mashtrues ose të dëmshëm;

8.7.3. të hakoni ose përpiqeni të hakoni faqen tonë të internetit;

8.7.4. të skanoni ose testoni cënueshmërinë e faqes sonë të internetit pa lejen tonë;

8.7.5. të përdorni faqen tonë të internetit për të kopjuar, ruajtur, pritur, transmetuar, dërguar, përdorur, publikuar ose shpërndarë çdo material që përbëhet nga (ose është i lidhur me) çdo softuer spyware, virus kompjuterik, virus trojan, worm, rootkit ose softuer tjetër kompjuterik keqdashës;

8.7.6. të impononi një ngarkesë të madhe të paarsyeshme në burimet e faqes sonë të internetit;

8.7.7. të deshifroni çdo komunikim të dërguar nga ose në faqen tonë të internetit pa lejen tonë;

8.7.8. të kryeni aktivitete për mbledhjen e të dhënave (përfshirë grumbullimin, nxjerrjen e të dhënave, dhe mbledhjen e të dhënave) në ose në lidhje me faqen tonë të internetit pa pëlqimin tonë të shprehur me shkrim;

8.7.9. përdorni të dhënat e mbledhura nga faqja jonë e internetit për çdo aktivitet të marketingut të drejtpërdrejtë (përfshirë marketingun me email, marketingun SMS, telemarketing dhe postimin direkt); ose

8.9.10. të bëni asgjë që nuk përshtatet me përdorimin normal të faqes sonë të internetit.

E drejta e autorit dhe markat tregtare

9.1. Në varësi të dispozitave të shprehura në këto terma dhe kushte të përgjithshme:

9.1.1. ne, së bashku me shitësit e platformës, zotërojmë dhe kontrollojmë të gjitha të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale në faqen tonë të internetit dhe materialin në faqen tonë të internetit; dhe

9.1.2. të gjitha të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale në faqen tonë të internetit dhe materiali në faqen tonë të internetit janë të rezervuara.

9.2. Logot e Mono Albania, mono.al dhe markat tona të tjera të regjistruara dhe të paregjistruara janë marka tregtare që na përkasin neve; ne nuk japim asnjë leje për përdorimin e këtyre markave tregtare dhe një përdorim i tillë përbën shkelje të të drejtave tona.

9.3. Markat tregtare të regjistruara dhe të paregjistruara në faqen tonë të internetit të palës së tretë janë pronë e pronarëve të tyre përkatës. Ne nuk jemi të lidhur me asnjë nga mbajtësit e këtyre të drejtave dhe si të tilla ne nuk mund të japim asnjë leje për përdorimin e tyre.

Privatësia e të dhënave

10.1. Blerësit bien dakord për përpunimin e të dhënave të tyre personale në përputhje me politikën e privatësisë së mono.al.

10.2. mono.al do të përpunojë të gjitha të dhënat personale të marra përmes platformës dhe shërbimeve të lidhura me to në përputhje me kushtet e politikës së privatësisë.

10.3. Shitësit do të jenë drejtpërdrejt përgjegjës ndaj blerësve për çdo keqpërdorim të të dhënave të tyre personale dhe Mono Albania nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi ndaj blerësve në lidhje me çdo keqpërdorim nga shitësit të të dhënave të tyre personale.

Roli i mono.al si platformë

11.1. Ju e pranoni se:

11.1.1. ne nuk konfirmojmë identitetin e të gjithë përdoruesve të tregut, nuk kontrollojmë besueshmërinë e tyre;

11.1.2. ne nuk kontrollojmë ose monitorojmë të gjitha informacionet e përfshira në listime;

11.1.3. ne nuk jemi palë në asnjë kontratë për shitjen ose blerjen e produkteve të reklamuara në platformë;

11.1.4. ne nuk jemi të përfshirë në asnjë transaksion midis një blerësi dhe një shitësi në asnjë mënyrë, përveçse ne mundësojmë një platformë për lehtësimin e transaksionit midis blerësit dhe shitësit;

11.1.5. ne nuk jemi agjentë për asnjë blerës ose shitës, dhe rrjedhimisht nuk do të jemi përgjegjës ndaj asnjë personi në lidhje me ofertën për shitje, shitjen ose blerjen e ndonjë produkti të reklamuar në platformën tonë; për më tepër, ne nuk jemi përgjegjës për zbatimin e ndonjë detyrimi kontraktual që rrjedh nga një kontratë për shitjen ose blerjen e ndonjë produkti dhe nuk do të kemi asnjë detyrim për të ndërmjetësuar ndërmjet palëve në një kontratë të tillë.

11.2. Ne nuk garantojmë:

11.2.1. plotësinë ose saktësinë e informacionit të publikuar në platformën tonë;

11.2.2. që materiali në platformë është i përditësuar; ose

11.2.3. se platforma do të funksionojë pa defekte;

11.3. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim ose të ndryshojmë një ose të gjitha shërbimet tona të platformës dhe të ndalojmë publikimin e platformës tonë, në çdo kohë sipas gjykimit tonë, pa njoftim ose shpjegim; dhe nuk do të keni të drejtë për asnjë kompensim ose pagesë tjetër me ndërprerjen ose ndryshimin e ndonjë shërbimi të platformës, ose nëse ndalojmë publikimin e faqes së internetit.

11.4. Ne nuk garantojmë asnjë rezultat financiar për shitësit, në lidhje me përdorimin e platformës.

Kufizimet dhe përjashtimet e përgjegjësisë

12.1. Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush për ndonjë humbje ose dëmtim të çfarëdo natyre, duke përfshirë në lidhje me:

12.1.1. çdo humbje e shkaktuar nga ndonjë ndërprerje ose mosfunksionim në faqen e internetit;

12.1.2. çdo humbje që vjen nga ndonjë ngjarje ose ngjarje jashtë kontrollit tonë të arsyeshëm;

12.1.3. çdo humbje në operacionet e biznesit, duke përfshirë (pa u kufizuar) humbjen ose dëmtimin e fitimeve, të ardhurave, përdorimit, prodhimit, biznesit, kontratave, mundësive tregtare ose emrit të mirë;

12.1.4. çdo humbje ose vjedhje e çdo të dhëne, bazë të dhënash ose softueri; ose

12.1.5. çdo humbje ose dëmtim i veçantë, indirekt ose pasues.

12.2. Tregu ynë përmban lidhje (links) me faqet e tjera të internetit në pronësi dhe operim të palëve të treta; lidhje të tilla nuk janë rekomandime. Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi faqet e internetit të palëve të treta dhe përmbajtjen e tyre dhe nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për to ose për ndonjë humbje ose dëmtim që mund të lindë nga përdorimi i tyre.

Shkelje të këtyre termave dhe kushteve të përgjithshme

13.1. Nëse lejojmë regjistrimin e një llogarie në platformën tonë, ajo do të mbetet e hapur për një kohë të pacaktuar, duke iu nënshtruar këtyre termave dhe kushteve të përgjithshme.

13.2. Nëse shkelni këto terma dhe kushte të përgjithshme, ose nëse dyshojmë në mënyrë të arsyeshme se keni shkelur këto terma dhe kushte të përgjithshme ose ndonjë pikë, politikë ose udhëzim të mono.al në çfarëdo mënyre, ne mund të:

13.2.1. pezullojmë përkohësisht aksesin tuaj në faqen tonë;

13.2.2. t’ju ndalojmë përgjithmonë hyrjen në faqen tonë;

13.2.3. bllokojmë kompjuterët që përdorin adresën tuaj IP për të hyrë në faqen tonë;

13.2.4. pezullojmë ose fshijmë llogarinë tuaj në faqen tonë; dhe/ose

13.2.5. të ndërmarrim një veprim ligjor kundër jush, për shkelje të kontratës ose termave dhe kushteve të përgjithshme.

13.3. Në rast se ne pezullojmë, ndalojmë ose bllokojmë hyrjen tuaj në faqen tonë ose në një pjesë të faqes sonë, nuk duhet të ndërmerrni asnjë veprim për të anashkaluar një pezullim, ndalim ose bllokim të tillë (përfshirë krijimin dhe/ose përdorimin e një llogarie tjetër).

Marrëveshja e plotë

14.1. Për blerësit, këto terma dhe kushte të përgjithshme dhe politikat dhe udhëzimet e mono.al do të përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis jush dhe nesh në lidhje me përdorimin tuaj të platformës sonë dhe do të zëvendësojnë të gjitha marrëveshjet e mëparshme mes jush dhe nesh në lidhje me përdorimin tuaj të platformës sonë.

14.2. Për shitësit, këto terma dhe kushte të përgjithshme dhe politikat dhe udhëzimet e mono.al janë një pjesë e marrëveshjes midis jush dhe nesh në lidhje me përdorimin tuaj të platformës sonë. Gjithashtu mund të hartohen kontrata shtesë lidhur me tarifat dhe afatet që do të aplikohen, gjithmonë në përputhje me këto terma dhe kushte të përgjithshme.

Hierarkia

15.1. Nëse këto terma dhe kushte të përgjithshme janë në kundërshtim me kontratat e lidhura, këto terma dhe kushte të përgjithshme do të mbizotërojnë.

Ndryshimet

16.1. Ne mund t’i rishikojmë herë pas here këto terma dhe kushte të përgjithshme.

16.2. Termat dhe kushtet e përgjithshme të rishikuara do të zbatohen nga data e publikimit në faqen e internetit.

Ndarshmëria

17.1. Nëse një dispozitë e këtyre termave dhe kushteve të përgjithshme përcaktohet nga ndonjë gjykatë ose autoritet tjetër kompetent si i paligjshëm dhe/ose i pazbatueshëm, dispozitat e tjera do të vazhdojnë në fuqi.

Ligji dhe juridiksioni

18.1. Këto terma dhe kushte të përgjithshme do të interpretohen në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë.

18.2. Çdo mosmarrëveshje në lidhje me këto terma dhe kushte të përgjithshme do t’i nënshtrohet juridiksionit ekskluziv të gjykatave të Tiranës.

Detajet e kompanisë sonë

19.2. Platforma mono.al operohet nga Mono Albania. Ne jemi të regjistruar në Republikën e Shqipërisë.

Shopping Cart